مراکز دریافت کننده خدمات آموزشی

علاوه بر برگزاری کارگاه­های آموزشی برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های مختلف، سبز در ارائه برخی از دروس عملی دانشجویان دکترا با مراکز زیر همکاری داشته است:

  • دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات گوارش و کبد
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات قلب   
  • دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات غدد
  • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی