سیستم تصویر برداری وسترن بلات

سیستم تصویر برداری وسترن بلات

SB-14007

شرح