کارگاه تولید و کشت سلول‌های بنیادی جنینی

کارگاه تولید و کشت سلول‌های بنیادی جنینی

SB-93002

شرح