کارگاه بررسی کمی بیان ژن (Real Time PCR)

کارگاه بررسی کمی بیان ژن (Real Time PCR)

SB-93006

شرح