لیست محصولات نام محصول کد محصولنزولی توضیحات
کارگاه آموزشی

کارگاه جداسازی، کشت و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی

SB-93001

سلول‌های بنیادی بالغین سلول‌های پرتوانی هستند که قادرند به هر نوع رده سلولی تبدیل شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه اصول مدیریت کیفیت در علوم زیستی

SB-93012

امروزه امکانات پژوهشی در بسیاری از دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، موسسات دولتی و صنایع به منظور مطالعات پایه مرتبط با کشف و تولید روش‌های جدید برای مقابله با بیماری‌ها به کار گرفته می‌شوند.

کارگاه آموزشی

کارگاه اصول و تکنیک‌های آسپتیک

SB-93013

تکنیک‌های آسپتیک مجموعه‌ای از اعمال و روش‌های ویژه هستند که تحت شرایط کنترل‌شده ویژه‌ای انجام شده و هدف از انجام آن‌ها کاهش آلودگی با پاتوژن‌ها و سایر آلودگی‌های مداخله‌گر می‌باشد.

کارگاه آموزشی

کارگاه آشنایی با اصول GMP و کاربرد آن در پزشکی بازساختی

SB-93016
کارگاه آموزشی

کارگاه قواعد تولید سلول‌های بنیادی برای کاریردهای بالینی

SB-93017
کارگاه آموزشی

کارگاه اصول کار در محیط‌های کنترل شده و اتاق تمیز

SB-93018